سهامداران و اعضای هیئت مدیره

سهامداران

                    سهامدار                                                                                                           درصد سهام

1- هلدینگ صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر                 93.96%

2- شرکت صنایع بهداشتی ساینا                                                                                                                                                                                                                6%

3- شرکت پاکسان                                                                                 0.04%

اعضای هیئت مدیره

محمد رضا مددیان

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
جناب دکتر ضرغام زارع رییس هیئت مدیره

ضرغام زارع

رئیس هیئت مدیره (نماینده شرکت صنایع بهداشتی ساینا)